Tadayoedo Shizumazu, Saredo Naki mo Sezu Manga - Oku Tadayoedo Shizumazu, Saredo Naki mo Sezu